Demografija

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 1991. godine, Općina Budinščina imala je 3.150 stanovnika, dok je u 2001. godini prema posljednjem popisu stanovnika imala 2.793 stanovnika odnosno 357 manje stanovnika u odnosu na prethodni popis stanovništva. U odnosu na 1981. godinu kada je ukupan broj stanovnika iznosio 3.442 razlika je još veća. Broj stanovnika u odnosu na 2001. godinu smanjenje za 649.
Uspoređujući ove podatke sa podacima o broju stanovnika iz prethodnih popisa, treba naznačiti da se trend smanjivanja broja stanovnika i dalje nastavlja.

Demografski pokazatelji naselja općine Budinščina

Demografski pokazatelji naselja općine Budinščina

Podaci za promatrano razdoblje ukazuju nam na dinamička kretanja koja pokazuju da stanovništvo u 10 naselja u razdoblju od 1991. do 2001. godine opada prosječnom stopom od -1.33% godišnje.
Prema dobnoj strukturi distribucija stanovništva ukazuje na koncentraciju stanovništva u dobnim skupinama od 15-19, 35-39, 40-44 godina. Najveći broj stanovnika identificiranje u dobnoj skupini od 35-39 godine. To govori o relativno pozitivnim kretanjima unatoč smanjivanju broja stanovnika.

Stanovništvo općine Budinščina po dobnim skupinama 2001. godine

Stanovništvo općine Budinščina po dobnim skupinama 2001. godinePrema spolu su neznatno zastupljenije žene (50,4%) u odnosu na muškarce (49,6%) . Stanovnika muškog spola ima 1.386 a ženskog 1.407. Koeficijent feminiteta je nizak i iznosi 1,015. U segmentu stanovnika od 15 i više godina (2.241 stanovnika), obrazovna struktura je slijedeća:

Obrazovna struktura stanovništva općine Budinščina 2001. godine

Obrazovna struktura stanovništva općine Budinščina 2001. godine

Temeljno obilježje u pogledu obrazovanja je osnovno obrazovanje i srednja razina sa relativno malim brojem fakultetski obrazovanih stanovnika. Naravno, to ima svog neposrednog odraza na razvoj općine.
Radna struktura prema kontingentima ukazuje na slijedeću distribuciju. Predradni kontingent (0-14 godina) ukupno ima 552 stanovnika.
Radni kontingent su muškarci od 15-64 i žene od 15-59 godina. Iznosi ukupno 1.621 stanovnika ili 58,0 % od ukupnog broja stanovnika, od čega žena ima 713, a muškaraca 908.
Postaktivno stanovništvo je distribuirano na slijedeći način: sa 60 i više godina ima 666 stanovnika, sa 65 i više ima 511 stanovnika, sa 75 i više ima 156 stanovnika.
Karakteristično je da je prosječna starost stanovništva 38,8 godine, što je niže od Županijskog prosjeka. Indeks starenja stanovništva iznosi 87,4.
Što se tiče zaposlenosti treba konstatirati daje ukupan broj zaposlenih stanovnika općine prema podacima DZS iz Popisa stanovništva u 2001. godini iznosio 1.261 od čega je bilo 642 muškaraca i 619 žena.
Distribucija zaposlenih stanovnika po granama djelatnosti u 2001. godini bila je:

Zaposleni po granama djelatnosti u općini Budinščina 2001. godine

Zaposleni po granama djelatnosti u općini Budinščina 2001. godine

Iz navedenog slijedi da je zaposleno 77,79 % radnog kontingenta. Na području općine nema značajnijih gospodarskih kapaciteta za zapošljavanje, osim poljoprivrede u kojoj je najveći dio stanovništva našao svoju egzistenciju.
U pogledu migracije valja naznačiti da je 1.871 stanovnika rođeno u mjestu u kojem i prebiva. Doseljeno stanovništvo je najvećim dijelom iz drugog naselja iste općine, njih 370, odnosno naselja u KZŽ izvan općine kojih ima 266. Stanovništvo doseljeno iz drugih županije čini 248 stanovnika, a iz inozemstva je doseljeno 23 stanovnika. Za 6 stanovnika podaci nisu poznati.
Što se tiče dnevne migracije podaci govore da ukupno dnevnih migranata na području općine Budinščina ima 900. Od njih 565 je radnika od kojih 98 radi u drugom naselju općine Budinščina, 189 stanovnika rade u drugoj općini Krapinsko- zagorske županije dok 277 stanovnik radi u drugoj Županiji, a nepoznati su podaci za 1 stanovnika.
Od dnevnih migranata učenika je 318, od čega 214 ide u osnovnu školu, 104 u srednju školu. Pored njih ima i 17 studenta koji dnevno putuju u mjesto studiranja.

Kućanstva u općini Budinščina u 2001. godini

Kućanstva u općini Budinščina u 2001. godini

Što se tiče broja članova, distribucija za 2001. godinu pokazuje slijedeće sa jednim članom ima 214 kućanstava, 2 člana 203, 3 člana 111, sa 4 člana 134, sa 5 članova 114, sa 6 članova je 56 kućanstava, sedmero članova 27 sa 8 ima 8 kućanstava, sa 9 ima 6 kućanstava , sa 10 ima 2 i 11 i više 1 kućanstvo.
Ovo upućuje na izrazitu potrebu značajnijeg gospodarskog razvoja koji bi potaknuo pozitivna kretanja u zapošljavanju, povećanju stvaranja novih domaćinstava, odnosno naseljavanje stanovništva iz drugih područja.