Javna nabava

Sanacija – modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Budinščina, evidencijski broj nabave 18-2019

29-2019 – Objava prethodnog savjetovanja –  Radovi na uređenju ceste prema stambenoj zgradi u Budinščini 13b, prostora uz zgradu i potporni zid – I faza

Planovi nabave