Javni poziv radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BUDINŠČINA
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:021-05/11-01/01
URBROJ:2211/02-11-2
Budinščina, 30.11.2011.

Temeljem članka 28. stavak 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 90/11.) Općina Budinščina, objavljuje

 J A V N I   P O Z I V

vlasnicima /investitorima nezakonito izgrađenih zgrada radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju

Nezakonito izgrađenom zgradom smatra se nova zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, evidentirana na digitalnoj ortofoto karti (DOF5) u mjerili 1:5000  državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske od 21. lipnja 2011. godine, ako su do toga dana izvedeni:

 • svi građevinski i drugi radovi te ako se koristi ili se može koristiti ili
 • svi grubi konstruktivni građevinski radovi ( temelji, zidovi, odnosno stupovi s gredama i stropovi) sa ili bez krovišta i ako su u pogledu namjene, veličine, i smještaja na čestici izgrađeni u skladu s Prostornim planom uređenja Općine Budinščina.

Zahtjevu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju podnositelj zahtjeva prilaže:

 1. geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama ovjeren od nadležnog katastarskog ureda koji je izradila ovlaštena osoba,
 2. posebna geodetska podloga ovjerena kod nadležnog katastarskog ureda ako se u postupku izdavanja rješenja utvrđuje oblik i veličina građevne čestice,
 3. tri primjerka arhitektonske snimke, koju je izradio ovlašteni arhitekt,
 4. dokaz o ispunjenom bitnom  zahtjevu mehaničke otpornosti i stabilnosti izrađenim po ovlaštenom inženjeru građevinarstva,
 5. uvjerenje policijske uprave/postaje  o mjestu prijavljenog prebivališta  do 21. lipnja 2011. za nezakonito izgrađene zgrade kojima je namjena:
  • isključivo stambena, građevinske (bruto) površine do 400m2 koja je podnositelju zahtjeva i članovima jedina nekretnina i koja se ne nalazi u prvoj položajnoj zoni,
  • isključivo za obavljanje poljoprivredne djelatnosti  (poljoprivredno, odnosno obiteljsko gospodarstvo).
 6. dokaz  u  svrhu  obračuna naknade  za  zadržavanje nezakonito izgrađene  zgrade  u prostoru ( izvod iz zemljišne knjige ili drugi odgovarajući dokaz da ima pravo graditi – sudsko rješenje, ugovor, suglasnost suvlasnika, dokaz o vremenu građenja).

Postupak za donošenje rješenja o izvedenom stanju pokreće se na zahtjev stranke koji se može podnijeti najkasnije do 31. prosinca 2012. godine.

Uvjet za izdavanje rješenja o izvedenom stanju je plaćanje komunalnog i vodnog doprinosa te naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru.  Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade izračunava se u skladu s Uredbom o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru ( NN br. 101/11.).

U slučaju da propustite rok za podnošenje zahtjeva za donošenje rješenja o izvedenom stanju takva zgrada se ne može priključiti na komunalne vodne  građevine, na elektroenergetsku mrežu i drugu infrastrukturu, u njoj se ne može obavljati poslovna djelatnost, ne može se evidentirati u katastarskom operatu, ne može se upisati u zemljišne knjige te se ne može prometovati istom kao i pripadajućim zemljištem.

Općina Budinščina  je dužna  do 31. prosinca 2011. godine pripremiti popis svih nezakonito izgrađenih zgrada na svom području i to na temelju prijava građana, postupanja referenta za komunalne poslove  i iz drugih  izvora.

Zahtjevi za izdavanje rješenja o izvedenom stanju predaju se Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju Krapinsko-zagorske županije, Ispostava Zlatar, Zlatar, Park hrvatske mladeži 2.

Prijave građana o nezakonito izgrađenim zgradama predaju se u Jedinstveni upravni odjel Općine Budinščina, Budinščina 6.
Informacije se mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Budinščina, Budinščina 6, tel. 049 459-192 i Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju Krapinsko-zagorske županije, Ispostava Zlatar, Zlatar, Park hrvatske mladeži 2 tel. 049 466-122.

NAČELNIK:

Radovan Hercigonja

(Dokument u Microsoft Wordu možete preuzeti ovdje)

Ostali tekstovi iz rubrike

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.